13 Οκτ 2020

"η Σάμος αλλάΖΕΙ" για την πάγια προκαταβολή των κοινοτήτων

Ανοιχτή επιστολή προς τους κοινοτικούς συμβούλους των κοινοτήτων του δήμου Ανατολικής Σάμου, για την πάγια προκαταβολή των κοινοτήτων, απέστειλε η δημοτική παράταξη «η Σάμος αλλάΖΕΙ».

Στην επιστολή της αναφέρει:

 

Πριν ένα χρόνο, με την ανάληψη των καθηκόντων σας, αποστείλαμε επιστολή, με την οποία σας αναλύαμε την αντισυνταγματική και  αντιδημοκρατική εκτροπή που έκανε το καλοκαίρι του 2019 η κυβέρνηση της ΝΔ στη αυτοδιοικητική μεταρρύθμιση ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ (ν. 4555/18).

 

Οι συμπολίτες και συγχωριανοί σας εξέλεξαν στις κοινοτικές εκλογές της 26ης Μαΐου 2019 ώστε να  επιτελέσετε έργο στην Κοινότητά σας, σύμφωνα με το όραμα και  το πρόγραμμα που καταθέσατε προεκλογικά και με βάση το ισχύον θεσμικό πλαίσιο του ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ, που βασική φιλοσοφία είχε την απλή αναλογική και την ενίσχυση των Κοινοτήτων με πόρους και αρμοδιότητες.

 

Και εμείς ως δημοτική παράταξη «η Σάμος αλλάΖΕΙ» και εσείς ως ΑΙΡΕΤΟΙ πιστέψατε ότι το κάθε χωριό,  θα γίνει το πρωτογενές κύτταρο δημοκρατικής λειτουργίας, το Κοινοτικό Συμβούλιο θα προγραμμάτιζε τα μικρά ή μεγαλύτερα έργα στο χωριό του, με βάση τον γνωστό εκ των προτέρων προϋπολογισμό που εκ του νόμου υποχρεωτικά θα  αναλογούσε στη Κοινότητα. Έτσι το Κοινοτικό Συμβούλιο και ο Πρόεδρος θα είχαν ενεργό ρόλο στο χωριό τους και δεν θα ήταν επαίτες στον εκάστοτε Δήμαρχο ή Αντιδήμαρχο και  να εκλιπαρούν για ένα άσπρισμα ή αντικατάσταση μιας  καμένης λάμπας.

 

Η κυβέρνηση της ΝΔ με τον ψευδεπίγραφο τίτλο περί «κυβερνησιμότητας των ΟΤΑ» ψήφισε μέσα στο καλοκαίρι του 2019 το νόμο 4623/2019 και πήρε πίσω όλα τα θετικά της μεταρρύθμισης ΚΛΕΙΣΘΕΝΗ:

Α) Δεν άφησε  ούτε ένα χρόνο να δοκιμαστεί ο ΚΛΕΙΣΘΕΝΗΣ και να κρίνουμε στην πράξη αν υπάρχει πρόβλημα με τη λειτουργία και λήψη αποφάσεων των Δημοτικών & Κοινοτικών Συμβουλίων. Να δοκιμαστεί στην πράξη  η αλλαγή του μοντέλου διοίκησης των Δήμων από το Δημαρχοκεντρικό σε συνεργατικό με προγραμματικές συγκλίσεις και συμμαχίες μαζί με  την ενίσχυση των Κοινοτήτων με πόρους και αρμοδιότητες.

Β) Έδωσε  στην Οικονομική Επιτροπή, στην Επιτροπή Ποιότητας Ζωής και στα Δ.Σ. των δημοτικών ΝΠΔΔ την απόλυτη πλειοψηφία στην παράταξη του Δημάρχου, καταργώντας ουσιαστικά τον ρόλο του Δημοτικού Συμβουλίου ως κυρίαρχου σώματος διαβούλευσης και δημοκρατικών αποφάσεων του Δήμου και μετέτρεψε τον εκλεγέντα Δήμαρχο σε ανεξέλεγκτο και πανίσχυρο μονάρχη, χωρίς να έχει πλειοψηφία στο Δημοτικό Συμβούλιο και βέβαια στο εκλογικό σώμα.

Γ) Κατήργησε τον αποφασιστικό ρόλο των Κοινοτικών Συμβουλίων και τον προϋπολογισμό τους  μετατρέποντάς πάλι το Κοινοτικό Συμβούλιο σε διακοσμητικό και επαίτη των διαθέσεων του Δημάρχου ή του εκάστοτε Αντιδημάρχου για να κάνει κάποιο μικρό έργο στο χωριό.

 

Είμαστε ένα χρόνο μετά:

 

1.      Πλήρης υποβάθμιση του ρόλου των Κοινοτικών Συμβουλίων.  Κοινότητες του Δήμου μας δεν είχαν επί μακρόν (και ακόμη δεν έχουν) υπάλληλο για να συνεδριάσουν.

2.      Αποφάσεις Κοινοτικών Συμβουλίων παραμένουν στα χαρτιά, χωρίς καμιά υλοποίηση και πολλές φορές χωρίς απάντηση από το Δήμο.

3.      Συνεχίζεται το παλιό καθεστώς ο κάθε πρόεδρος και το Κοινοτικό Συμβούλιο να μην μπορεί να προγραμματίσει  για το παραμικρό έργο στο χωριό του.

4.      Η κατάρτιση του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του Ετήσιου προγράμματος δράσης,  του Τεχνικού Προγράμματος  και του Προϋπολογισμού του Δήμου είναι «κενό γράμμα» του νόμου για τις Κοινότητες, όπως άλλωστε και για το Δημοτικό Συμβούλιο, όπου δεν δίνεται καμιά δυνατότητα συζήτησης, σύνθεσης και συναινετικού προγραμματισμού.

5.      Η πάγια προκαταβολή δεν έχει καταργηθεί, ισχύει, αλλά δεν την ενεργοποιεί η Δημοτική Αρχή.

ü  Έτσι προβλέπεται σύμφωνα με την Υ.Α. (Φ.Ε.Κ. Β’ 3440/11.9.2019), το ύψος της πάγιας προκαταβολής για κάθε Κοινότητα, ανάλογα με τον πληθυσμό της σε

α) 1.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό έως και 300 κατοίκους,

β) 2.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 301 έως  2.000 κατοίκους,

γ) 4.000 ευρώ για τις Κοινότητες με μόνιμο πληθυσμό από 2.001 έως  10.000 κατοίκους,

 

ü  Τα ποσά της πάγιας προκαταβολής κατατίθενται σε Πιστωτικά Ιδρύματα που εποπτεύει η Τράπεζα της Ελλάδος, σε λογαριασμούς ειδικού σκοπού που ανήκουν στον οικείο Δήμο για κάθε Κοινότητα ξεχωριστά, μετά από πρόταση των υπόλογων διαχειριστών και Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

ü   Υπεύθυνοι κίνησης των λογαριασμών είναι ο υπόλογος Πρόεδρος της Κοινότητας ή ο Πρόεδρος του Συμβουλίου της Κοινότητας ή οι αναπληρωτές αυτών που είναι υπάλληλος ή υπάλληλοι του οικείου Δήμου. Οι ανωτέρω ορίζονται με Απόφαση του Δημοτικού Συμβουλίου.

 

ü   Από την πάγια προκαταβολή μπορεί να πληρώνεται οποιαδήποτε δαπάνη σχετίζεται με τις αρμοδιότητες που απονέμει ο νόμος στις Κοινότητες ή μεταβιβάζει σε αυτές το Δημοτικό Συμβούλιο, όπως:

α) η δαπάνη για την άμεση αποκατάσταση των ζημιών επείγοντος χαρακτήρα στο δίκτυο ύδρευσης και αποχέτευσης (ν.3852/2010 αρ.82 περ.γ΄),

β) η δαπάνη για την επείγουσα αποκατάσταση βλαβών στο δημοτικό δίκτυο ηλεκτροφωτισμού (ως άνω περ.δ΄),

γ) η δαπάνη για επείγουσες εργασίες επισκευής των οργάνων και γενικά των εγκαταστάσεων των παιδικών χαρών, όταν πρόκειται για βλάβες που μπορούν να θέσουν σε κίνδυνο την ασφάλεια των παιδιών (ως άνω περ.ε΄),

δ) η δαπάνη για επείγουσες εργασίες καθαρισμού οδών, πλατειών, αλσών και κοινόχρηστων γενικά δημοτικών χώρων (ν.3852/2010 αρ.83 παρ.2 περ.δ΄).

 

ü    Κατά τα λοιπά, για τη διαχείριση της πάγιας προκαταβολής, τη διαδικασία αποκατάστασης και απόδοσης (επιστροφής) του ποσού, τις υποχρεώσεις και τις ευθύνες των υπολόγων, εφαρμόζονται οι διατάξεις των άρθρων 173 του ν.3463/2006, 35 του β.δ. της 17.5-15.6.1959, 152 του ν.4270/2014, καθώς και αυτές του ν.4129/2013.

 

 

Κυρίες και Κύριοι

Πρόεδροι και Κοινοτικοί Σύμβουλοι

 

Ένα χρόνο τώρα ζήσαμε και ζήσατε τις αντισυνταγματικές και αντιδημοκρατικές εκτροπές στην Αυτοδιοίκηση με την υποβάθμιση του Δημοτικού Συμβουλίου μας και  των Κοινοτήτων σας.

 

Πρέπει ενωτικά και συντονισμένα να διεκδικήσετε τα αυτονόητα, που αφορούν τις Κοινότητές σας και το Δήμο μας.

 

1.      Να απαιτήσετε  την ΆΜΕΣΗ υλοποίηση της Πάγιας Προκαταβολής για τις Κοινότητές σας και θα έχετε την ολόπλευρη στήριξή μας στο Δημοτικό Συμβούλιο.

 

2.      Να απαιτήσετε την ουσιαστική συμμετοχή των Κοινοτήτων σας σε όλα τα επίπεδα σχεδιασμού και υλοποίησης του Επιχειρησιακού Προγράμματος, του Ετήσιου προγράμματος δράσης,  του Τεχνικού Προγράμματος  και του Προϋπολογισμού του Δήμου μας.

 

3.      Να βαδίσετε στο επιτυχημένο πείραμα της  γειτονικής Λέσβου και να συστήσετε το ΔΙΚΤΥΟ ΚΟΙΝΟΤΗΤΩΝ ΣΑΜΟΥ (ενδεχόμενα και με τις Κοινότητες του Δήμου Δυτικής Σάμου ως ΣΥΝΔΕΣΜΟΣ), ώστε να έχετε  μια δυνατή, ενωτική φωνή διεκδίκησης, τόσο σε επίπεδο Δήμου μας όσο και για τα γενικότερα  θεσμικά αυτοδιοικητικά ζητήματα.


 

Σε κάθε περίπτωση η Δημοτική μας Παράταξη «η Σάμος αλλάΖΕΙ», όπως δεσμευτήκαμε προεκλογικά, θα είμαστε  στο πλευρό των Κοινοτήτων και των Κοινοτικών Συμβουλίων και θα στηρίξουμε στο Δημοτικό Συμβούλιο τις αποφάσεις σας και κάθε προσπάθεια για το ζωντάνεμα των χωριών μας.

 

 

 

1 σχόλιο:

Αγγελος είπε...

Για τους λαθρομετανάστες που βρωμίζουν τα τρόφιμα στα καταστήματα που ψωνίζουμε, με κίνδυνο να μας κολλήσουν όλους κορονοϊό, ποια είναι η θέση σας και ποια τιμωρία προτείνετε;; Συμφωνείτε να τους υποβάλλουμε στην δοκιμασία με το ρετσινόλαδο του Μανιαδάκη, ή σας φαίνετε φασιστικό το μέτρο;;;

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required