24 Μαρ 2021

Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή της Περιφέρειας

Συνεδριάζει την Παρασκευή, 26 Μαρτίου, στις 12:30 μ.μ με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Βορείου Αιγαίου. Τα θέματα που θα συζητηθούν, ανά περιφερειακή ενότητα, είναι τα εξής:

 

 

ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΛΕΣΒΟΥ 


Θέμα1ο: Ορισμός δικηγόρων για εκπροσώπηση της Π.Β.Α. στον Άρειο Πάγο και στο Μονομελές Εφετείο Μυτιλήνης.
Εισηγητής: Περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου, κ. Κωνσταντίνος Μουτζούρης (22513 52101-102) 


Θέμα 2ο: Τροποποίηση της αριθμ. 106/2021 απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής ΠΒΑ σχετικά με συγκρότηση οργάνων διενέργειας διαδικασιών σύναψης δημοσίων συμβάσεων Π.Ε. Λέσβου, έτους 2021.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα. Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513 53612) 


Θέμα 3ο: Έγκριση του με αριθ. 2ου/17-03-2021 Πρακτικού της Επιτροπής Διενέργειας Διαδικασιών Σύναψης Δημοσίων Συμβάσεων της ΠΕ Λέσβου, έτους 2020.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα. Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513 53612) 


Θέμα 4ο: Μεταφορά Μαθητών ΠΕ Λέσβου και ΠΕ Λήμνου.
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Λέσβου κα. Βασιλική Σαντζηλιώτου (22513 53612) 


Θέμα 5ο: Προγραμματισμός προσλήψεων έκτακτου προσωπικού διαφόρων ειδικοτήτων, έτους 2021, στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού –Οικονομικού ΠΕ Λέσβου, κ. Χρυσόστομος Ροδίτης (22513 53623) 


Θέμα 6ο: Εκ νέου έγκριση δημοπράτησης του έργου «ΟΔΙΚΟΣ ΑΞΟΝΑΣ ΚΑΛΛΟΝΗΣ – ΠΕΤΡΑΣ (Α ́ ΦΑΣΗ)», προϋπολογισμού 19.650.000,00 € με τον Φ.Π.Α., λόγω προσαρμογής στον Ν.4782/9-3-2021.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κα Αφροδίτη Κουρογένη (22513 53846) 


Θέμα7ο: Ορισμός νέας ημερομηνίας και ώρας αποσφράγισης των Φακέλων Δικαιολογητικών και Οικονομικών Προσφορών των οικονομικών φορέων που έλαβαν μέρος στον Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό του έργου: «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ – ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΕΘΝΙΚΟΥ – ΕΠΑΡΧΙΑΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΝΗΣΟΥ ΛΕΣΒΟΥ», προϋπολογισμού 346.000,00 € με Φ.Π.Α. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Λέσβου, κα Αφροδίτη Κουρογένη (22513 53846) 


Θέμα8ο: Έγκριση πληρωμής παραδοτέων της Σύμβασης ‹‹Παροχή υπηρεσιών συμβούλου διαχείρισης και δημοσιότητας Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου για το έργο: «Αγρο- ταυτότητα: Ταυτοποίηση αυθεντικότητας και ενίσχυση ανταγωνιστικότητας τοπικών παραδοσιακών προϊόντων του αγροδιατροφικού τομέα». (Δαπάνη 26.723,64 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου, κ. Γεώργιος Λαγουτάρης (22510 46660) 


Θέμα 9ο: Έγκριση διάθεση πίστωσης πληρωμής του 3ου παραδοτέου της Προγραμματικής Σύμβασης «Ταυτοποίηση αρωματικών φυτών γλυκάνισου της Λέσβου με βάση τη βοτανική και γεωγραφική προέλευση τους»
Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Λέσβου, κ. Γεώργιος Λαγουτάρης (22510 46660) 


Θέμα 10ο: Επικαιροποίηση της με Αρ. 1292/2020 Απόφασης της Οικονομικής Επιτροπής της Π.Β.Α..
Εισηγητής: Δ/νση Μεταφορών και Επικοινωνιών ΠΕ Λέσβου κα. Ελένη Αμπαζά (2251353504) 


Θέμα 11ο: Έγκριση δαπανών για τις μετακινήσεις των Περιφερειακών Συμβούλων της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου. (Δαπάνη 5.000,00 € πλέον ΦΠΑ) 

page2image3746768

Εισηγητής: Αντιπρόεδρος της Οικονομικής Επιτροπής Π.Β. Αιγαίου κα. Αναστασία Αντωνέλη 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΧΙΟΥ 


Θέμα12ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης 16.932,50 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ, για προμήθειες που απαιτήθηκαν στην αντιμετώπιση χιονοπτώσεων και παγετού στο Εθνικό και Επαρχιακό οδικό δίκτυο της Π.Ε. Χίου, μηνός Ιανουαρίου 2021.
Εισηγητής: Τμήμα Πολιτικής Προστασίας ΠΕ Χίου, κ. Ιωάννης Κουντουριάδης ( 22710 44212) 


Θέμα 13ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης, ποσού 24.000,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ για την διενέργεια Συνοπτικού Διαγωνισμού για την προμήθεια ενός Επιβατικού Οχήματος μεταφοράς Προσωπικού, την έγκριση των όρων της 2/2021 Διακήρυξης και των αναπόσπαστων παραρτημάτων αυτής και της Περίληψης της 2/2021 Διακήρυξης, συνοπτικού Διαγωνισμού ανάδειξης μειοδότη για την προμήθεια ενός (1) Επιβατικού Οχήματος μεταφοράς Προσωπικού, της Περιφερειακής Ενότητας Χίου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου, καθώς και την έγκριση των επιτροπών Διαγωνισμού και Παραλαβής. Συνολικού ποσού 24.000,00€ 

Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών & Περιουσίας ΠΕ Χίου κ. Παναγιώτης Παπασπανούδης (22713 50519) 


Θέμα14ο: Έγκριση όρων και τεχνικών προδιαγραφών διεξαγωγής ηλεκτρονικού διαγωνισμού, ποσού 141.458,24€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ ανάδειξης εργολάβου ψεκασμών στα πλαίσια του προγράμματος δακοκτονίας έτους 2021 στην ΠΕ Χίου και συγκρότησης επιτροπών. 

Εισηγητής: Δ/νση Αγροτικής Οικονομίας ΠΕ Χίου, κ. Μάριος Γκολέμης (22713 53338) 


Θέμα 15ο: Εισήγηση για τη συνέχιση του διαγωνισμού και ανάδειξη νέου προσωρινού αναδόχου του έργου: «ΜΕΤΑΤΟΠΙΣΗ ΠΑΡΑΛΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΧΙΟΥ –ΚΑΡΦΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΑΝΑΒΑΘΜΙΣΗ ΤΟΥ ΚΡΑΤΙΚΟΥ ΑΕΡΟΛΙΜΕΝΑ ΟΜΗΡΟΣ» ΠΡΟΫΠΟΛΟΓΙΣΜΟΣ : 4.017.891,17 € με τo Φ.Π.Α. 

Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508) 


Θέμα16ο: Έγκριση επικαιροποιημένου (12/02/2021) πίνακα προσφορών ιδιόκτητων οχημάτων -μηχανημάτων έργων για την αντιμετώπιση εκτάκτων αναγκών.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508) 


Θέμα 17ο: Ορισμός δικηγόρου για παράσταση στο Συμβούλιο της Επικρατείας κατά την εκδίκαση της υπ. αριθ. Καταθέσεως 356/2021 αίτησης ακύρωσης και της υπ ́ αριθμ. κατ. ΕΔ 45/2012 αίτησης αναστολής κατά της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (1.474,00€ πλέον Φ.Π.Α.) Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Χίου κ. Χρήστος Καρτάλης (22713 50508) 


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ 


Θέμα 18ο: Αποδοχή παραχώρησης χρήσης άνευ οικονομικού ανταλλάγματος επιβατικού οχήματος κυριότητας Δήμου Φούρνων Κορσεών, στην Περιφερειακή Ενότητα Σάμου για κάλυψη μεταφοράς μαθητών ΑΜΕΑ στην Ικαρία.
Εισηγητής: Αντιπεριφερειάρχης ΠΕ Σάμου , κ. Βασίλειος Πανουράκης (22733 50401) 


Θέμα 19ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για οδοιπορικά υπαλλήλων για τους μήνες Απρίλιο-Μάϊο - Ιούνιο 2021 των Περιφερειακών Ενοτήτων ΠΕ Σάμου- ΠΕ Ικαρίας.(Δαπάνη 58.050,00€)
Εισηγητής: Γραφείο Οικονομικής Διαχείρισης ΠΕ Σάμου, κα Μαρία Ταμβακλή (22733 50419) 


page3image3713488page3image3769024

Θέμα20ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης, των εγγράφων σύμβασης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ-Γ ́ΦΑΣΗ προϋπολογισμού 144.197,12 € με Φ.Π.Α.
Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474) 


Θέμα21ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης, των εγγράφων σύμβασης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΔΥΤΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ)-Γ ́ΦΑΣΗ προϋπολογισμού 248.826,53 € με Φ.Π.Α. 

Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474) 


Θέμα22ο: Έγκριση Πρακτικού IΙ για την ανάδειξη προσωρινού μειοδότη του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΟΔΙΚΟΥ ΔΙΚΤΥΟΥ ΦΟΥΡΝΩΝ (Γ’ ΦΑΣΗ)» προϋπολογισμού 74.000,00 € με ΦΠΑ.
Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474) 


Θέμα 23ο: Έγκριση ΕΓΓΡΑΦΩΝ ΣΥΜΒΑΣΗΣ και Διενέργειας Συνοπτικού Διαγωνισμού του έργου«ΒΕΛΤΙΩΣΗ ΒΑΤΟΤΗΤΑΣ ΔΡΟΜΟΥ ΠΡΟΣ ΚΟΙΜΗΤΗΡΙΟ ΘΥΜΑΙΝΑΣ ΦΟΥΡΝΩΝ» Προϋπολογισμού € 70.000,00 με Φ.Π.Α. 

Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474) 


Θέμα 24ο: Έγκριση κατακύρωσης – σύναψης σύμβασης του έργου «ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΗΛΕΚΤΡΟΦΩΤΙΣΜΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» Προϋπολογισμού 45.000,00 € με ΦΠΑ. Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474) 


Θέμα 25ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 32 παρ. 2γ και 32Α του Ν.4412/2016 του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΑΠΟ ΣΕΙΣΜΟ ΤΟΥ ΚΤΙΡΙΟΥ ΚΕΓΕ προϋπολογισμού 120.000,00 € με Φ.Π.Α.
Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474) 


Θέμα 26ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στα άρθρα 32 παρ. 2γ και 32Α του Ν.4412/2016 του έργου ΑΠΟΚΑΤΑΣΤΑΣΗ ΖΗΜΙΩΝ ΚΡΗΠΙΔΩΜΑΤΟΣ ΠΑΛΑΙΟΥ ΜΩΛΟΥ ΛΙΜΕΝΑ ΠΥΘΑΓΟΡΕΙΟΥ προϋπολογισμού 367.000,00 € με Φ.Π.Α. Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474) 


Θέμα 27ο: Έγκριση Πρακτικού ΙΙ ανάθεσης της μελέτης με τίτλο: «ΜΕΛΕΤΗ ΑΝΑΠΛΑΣΗΣ ΥΦΙΣΤΑΜΕΝΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΤΗΣ ΜΑΥΡΟΓΕΝΕΙΟΥ ΣΧΟΛΗΣ, ΚΑΤΑΣΚΕΥΗ ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΩΝ ΚΤΙΡΙΩΝ ΚΑΙ ΔΙΑΜΟΡΦΩΣΗ ΑΥΛΕΙΟΥ ΧΩΡΟΥ, ΓΙΑ ΤΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑ ΜΟΥΣΙΚΟΥ ΣΧΟΛΕΙΟΥ ΣΑΜΟ» Εκτιμώμενη αξία: 626.365,12 € χωρίς ΦΠΑ. 

Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474) 


Θέμα28ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης, των εγγράφων σύμβασης και διενέργειας ανοικτού διαγωνισμού της παροχής υπηρεσίας ΚΑΘΑΡΙΣΜΟΙ ΧΕΙΜΑΡΡΩΝ ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗΣ ΕΝΟΤΗΤΑΣ ΣΑΜΟΥ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΑΝΑΤΟΛΙΚΗΣ ΣΑΜΟΥ)-Γ ́ΦΑΣΗ προϋπολογισμού 248.826,53 € με Φ.Π.Α. 

Εισηγητής: : Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474) 


Θέμα 29ο: Έγκριση πρόσληψης και διάθεσης πίστωσης για τη μισθοδοσία δύο (2) ατόμων με δίμηνη σύμβαση για την κάλυψη απρόβλεπτων και επειγουσών αναγκών της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου λόγω της πλημμύρας από τα έντονα καιρικά φαινόμενα που εκδηλώθηκαν στις 02-02-2021 στη Σάμο συνολικού ποσού 5.800,00 ευρώ. 

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού και Οικονομικού ΠΕ Σάμου κ. Απόστολος Βαλαμώντης (22733 50422)


Θέμα 30ο: Έγκριση εξόδων για την πραγματοποίηση κινήσεων εκτός έδρας του Νομικού Συμβούλου της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου (Περιφερειακής Ενότητας Σάμου) Φώτη Σφαντού προκειμένου να εκπροσωπεί την Περιφερειακή Ενότητα Σάμου σε δικαστικές και νομικές της υποθέσεις για το Β τρίμηνο του έτους 2021 (δαπάνη 2.600,00€ συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ) 

Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού και Οικονομικού ΠΕ Σάμου κ. Απόστολος Βαλαμώντης (22733 50422)


Θέμα31ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες μετακινήσεων προσωπικού δακοκτονίας. (Συνολική Δαπάνη 17.500,00 €)
Εισηγητής: Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Σάμου κ. Γ. Κατσικογιάννης (22733 53432) 


Θέμα 32ο: Έγκριση διάθεσης πίστωσης για δαπάνες υπερωριακής απασχόλησης μόνιμου προσωπικού δακοκτονίας, ποσού 7.000,00€.
Εισηγητής: Τμήμα Ποιοτικού και Φυτοϋγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Σάμου κ. Γ. Κατσικογιάννης (22733 53432) 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required