9 Ιουν 2021

Μ. Γ. Βαρβούνης – Νέο βιβλίο για τον λαϊκό πολιτισμό και την ιστορία της Σάμου

Το νέο βιβλίο του συμπατριώτη μας Καθηγητή Λαογραφίας στο Τμήμα Ιστορίας και Εθνολογίας του Δημοκριτείου Πανεπιστημίου Θράκης, ο οποίος μάλιστα πρόσφατα εκλέχθηκε Κοσμήτορας της Σχολής Κλασικών και Ανθρωπιστικών Σπουδών, Μ. Γ. Βαρβούνη έχει τίτλο «Σαμιακά. Μελέτες για τον λαϊκό πολιτισμό και την ιστορία της Σάμου» (εκδ. Ηρόδοτος, σ. 274).
Εντάσσεται στη σειρά «Laographia XX. Edenda curat M. G. Meraklis», και σε αυτό περιλαμβάνονται μελέτες, προϊόντα μακράς και συστηματικής ερευνητικής επιστημονικής ενασχό­λησης με την ιστορία και τον πολιτισμό της Σάμου, της ιδιαίτερης πατρίδας του συγγραφέα. Αποτελούν δηλαδή τον καρπό της βιβλιογραφικής, αρχει­ακής και επιτόπιας έρευνας στα μνη­μεία, τα αρχεία και τη βιβλιογραφία της Σάμου, σε συνδυασμό με τη βιωματική προσέγγιση των λαογραφικών και πο­λιτισμικών φαινομένων, αλλά και την επιτόπια λαογραφική έρευνα που χρό­νια διεξάγει ο συγγραφέας στα χωριά και τους οικισμούς του νησιού. Και φυσικά συνιστούν όψεις μόνο μιας συ­στηματικής και οργανωμένης προσέγ­γισης, η οποία έχει ήδη αποδώσει πολλά έργα, ενώ πολλά ακόμη βρί­σκονται στο στάδιο της σύνθεσης και της συγγραφής.

Οι άξονες γύρω από τους οποί­ους περιστρέφονται οι μελέτες του τόμου είναι η νεότερη ιστορία και ο λαϊκός πολιτισμός της Σάμου, τα μνημεία και η παράδοση του νη­σιού, που αποτελούν αντικείμενο αυτών που ονομάζουμε «σαμιακές σπουδές» και για τις οποίες πολλά και διάφορα έχουν γραφτεί τα τε­λευταία χρόνια. Έτσι στον τόμο αυτό περιλαμβάνονται μελέτες για ζητή­ματα του λαϊκού πολιτισμού (αγγει­οπλαστική, ήθη και έθιμα, τελετουρ­γίες) και της εκκλησιαστικής παρά­δοσης του νησιού [μνημειακή τοπο­γραφία και ιστορικά της τοπικής Εκκλησίας, κατά την περίοδο της Ηγεμονίας της Σάμου (1834-1912)], τόσο σχετικά με τους ναούς όσο και σχετικά με τα πρόσωπα, και ιδιαίτε­ρα ορισμένους από τους Μητροπο­λίτες του νησιού, κατά τον 19ο και τις αρχές του 20ού αιώνα), που, αξιοποι­ώντας τις διαθέσιμες αρχειακές και βιβλιογραφικές αναφορές, φέρνουν στο φως νέα στοιχεία και εμπλουτί­ζουν τις υπάρχουσες γνώσεις για την ιστορία και τον πολιτισμό της Σάμου.

Ο Καθηγητής Μανόλης Γ. Βαρβούνης

Πρόκειται για μια ακόμη προσφορά του Καθηγητή Μαν. Βαρβούνη στην ιστορία και τον πολιτισμό του νησιού μας, προϊόν της μακρόχρονης και συστηματικής έρευνάς του, που πλουτίζει σημαντικά την σαμιακή επιστημονική βιβλιογραφία.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required