18 Ιουν 2024

Ο Ιππότης του Ναού Λυκούργος Λογοθέτης

Η μελέτη και η συνεχής μάθηση για τις ιστορικές μορφές της Σάμου πρέπει να είναι συνεχής και αδιάκοπη. Με αφορμή τα εγκαίνια της έκθεσης: «Ότι επιμένει διά την Σάμον ο εχθρός δεν είναι αμφιβολία. Πορεία προς την ανεξαρτησία», που πραγματοποιήθηκαν στο Art Space Pythagorion το Σάββατο, 15 Ιουνίου, στα πλαίσια των φετινών εκδηλώσεων για τα 200 χρόνια από τη Ναυμαχία της Σάμου, δημοσιεύουμε απόσπασμα από τα «Σαμιακά. Του Νικολάου Ι. Σταματιάδου για τον ηγέτη της επανάστασης Λυκούργο Λογοθέτη. Αξίζει να σημειωθεί ότι το Τάγμα του Ναού συνέβαλε τα μέγιστα στην επανάσταση όπως και το Τάγμα των Ιωαννιτών (Τάγμα των Ιπποτών του Αγίου Ιωάννη).

Κατά το έτος 1826 ήλθεν εν Σάμω εις Γάλλος ονόματι Θεόδωρος Φεβρυέρος.

Και οι μεν Σάμιοι εξέλαβον αυτόν ως κατάσκοπον αλλ’ ο Λυκούργος κατανοήσας το έξοχον του ανδρός τούτου, εδεξιώθη εξαιρέτως αυτόν.

Ο αυτός Γάλλος επανήλθε και κατά 9βριον του έτους 1827 έχων μεθ’ εαυτού ως γραμματέα Αθανάσιον τινά Αουερμπάχ. Έφερε δε τα εξής δώρα εις τον Λογοθέτην Λυκούργον τριάκοντα σάκκους αλεύρου, ένδεκα κοφίνους μεγάλους γεωμήλων, δέκα μεγάλους σάκκους ορύζης, δύο μεγάλους λέβητας μετά μεγίστου ιγδύου και δέκα βαρέλια θείου προς παρασκευήν πυρίτιδος. Ταυτοχρόνως παρέδωκεν αυτώ δύο διπλώματα, άτινα ως λίαν περίεργα παραθέτομεν.

(Ακολουθεί μετάφραση εκ του γαλλικού κειμένου)

Αντιπροσωπεία του Ναού εν τη Νήσω της Σάμου.

Τάγμα του Ναού

Εις μεγίστην Δόξαν του Θεού.

Αριθ.2.

Ημείς Θεόφιλος Φεβυριέρος έκτακτος Επίτροπος του Ναού εν τη Νήσω Σάμω.

Λαβόντες υπ’ όψει το κυριαρχικόν διάταγμα της Α.Α.Ε. του μεγάλου Διδασκάλου και Πατριάρχου, υπό ημερομηνίαν 18 ημερών από της Σελήνης του Σιβάν, έτους του τάγματος επτακοσίου εννέα, 12 Ιουνίου του έτους της Χάριτος χίλια οκτακόσια είκοσιν επτά.

Ιδόντες την πρώτην παράγραφον του 2ου άρθρου του αυτού Διατάγματος.

Λαβόντες ωσαύτως υπ’ όψει την επανειλημμένην εκδηλωθείσαν επιθυμίαν του Λογοθέτου Λυκούργου, διευθυντού της Σάμου, όπως γίνη δεκτός εν τη ευγενή Στρατιά του Ναού και εκτιμώντες την φιλανθρωπίαν και την γενναιότητα των δημοσίων αυτού αισθημάτων.

Επιθυμούντες να ανταποκριθώμεν εν τη ιδιότητι ημών εις τας διαθέσεις της Α.Α.Ε.

Και τη δυνάμει των Υψηλών δικαιωμάτων, άτινα ενεπιστεύθησαν προς ημάς.

Αφού παρέσχομεν εις τον ανωτέρω Λογοθέτην Λυκούργον τον βαθμόν του Υπασπιστού.

Απεφασίσαμεν και διατάττομεν τα εξής:

Άρθ.1.

Ο Υπασπιστής Λογοθέτης Λυκούργος διωρίσθη Ιππότης της ευγενούς Στρατιάς του Ναού.

Άρθ.2.

Το παρόν διάταγμα θα σταλή προς την Α.Α.Ε. και τον Μέγαν Καγγελάριον του Τάγματος.

Άρθ.3.

Καλούμεν πάντας τους Υπουργούς, Ηγουμένους, Τοποτηρητάς πάντας τους Ανωτέρους του Τάγματος, πάντας τους Ιππότας και εις πάντα αρμόδιον, να αναγνωρίσωσι τον ρηθέντα Λογοθέτην Λυκούργον Ιππότην της ευγενούς Στρατιάς του Ναού.

Άρθ.4.

Το παρόν Διάταγμα, κατέχει θέσιν διπλώματος εις τον Ιππότην Λογοθέτην Λυκούργον, μέχρις ότου λάβη το παρά της Α.Α.Ε. του Μεγάλου Διδασκάλου και Πατριάρχου δίπλωμα.

Εγένετο και εδόθη εν τη αντιπροσωπευτική διαμονή υμών τη Χώρα της Σάμου τη 14 7βρίου, έτους χάριτος χίλια οκτακόσια είκοσι επτά και εσφραγίσθη δια της ιδιαιτέρας ημών σφραγίδος.

>> Ο έκτακτος Επίτροπος του Ναού εν τη Νήσω Σάμου.

Θεόφιλος Φεβυριέρος

(Τ.Σ.)

>> Προς αποστολήν ομοιόμορφον.

>> Ο ιδιαίτερος Γραμματεύς του Επιτρόπου

Αθανάσιος Λ. Σχίμτ Αουερβάχ
___________________________________________________

Ναϊτική ανάγλυφη αναπαράσταση που βρίσκεται πάνω από την κεντρική θύρα της Εκκλησίας της Μεταμορφώσεως του Σωτήρος στο Πυθαγόρειο

(Ακολουθεί Δεύτερη επιστολή: μετάφραση)

Επιτροπεία έκτακτος του Ναού εν τη νήσω Σάμου.

Τάγμα του Ναού.

Αριθ.3.

Ημείς Θεόφιλος Φεβυριέρος έκτακτος επίτροπος του Ναού εν τη Νήσω Σάμου.

Ιδόντες την παράγραφον τρίτην του άρθρου 2 του Διατάγματος του Μεγάλου Διδασκάλου και Πατριάρχου υπό ημερ. 18 ημερών της σελήνης του Σιβάν, του έτους επτακοσίου εννάτου, 12 Ιουλίου του έτους της Χάριτος χίλια οκτακόσια είκοσιν επτά.

Ιδόντες το υφ’ υμών εκδοθέν διάταγμα της 14 7βρίου 1827, δι’ ου παρέσχομεν το αξίωμα του Ιππότου της ευγενούς Στρατιάς του Ναού εις τον Υπασπιστήν Λογοθέτην Λυκούργον Διευθυντήν της νήσου Σάμου.

Επιθυμούντες να συμμορφωθώμεν εις την επιθυμίαν της Α.Α.Ε. Μεγάλου Διδασκάλου και Πατριάρχου προς δόξαν και ευδαιμονίαν και συμφέρον του τάγματος.

Αποφασίζομεν τα εξής:

Άρθ.1) Ο Ιππότης Λογοθέτης Λυκούργος διορίζεται εις το αξίωμα του Μεγαλοσταύρου του Τάγματος του Ναού.

Άρθ.2.) Αποστολή του διατάγματος τούτου υποβληθήσεται εις τον Μέγαν Διδάσκαλον και Πατριάρχη, εις τον Μέγαν Καγκελάριον του Τάγματος και εις τον ανωτέρω Ιππότην.

Άρθ.3.) Το παρόν διάταγμα κατέχει θέσιν διπλώματος εις τον Ιππότην Μεγαλόσταυρον Λογοθέτην Λυκούργον, μέχρις ότου λάβη το παρά της Α.Α.Ε. του Μεγάλου Διδασκάλου και Πατριάρχου.

Εξεδόθη εν τη επιτροπική διαμονή Χώρα της Σάμου την πρώτην ημέραν του 9βρίου του έτους της Χάριτος χίλια οκτακόσια είκοσιν επτά.

>> Ο έκτακτος Επίτροπος του Ναού εν τη Νήσω Σάμω

Θεόφιλος Φεβυριέρος.

>> Προς αποστολήν ομοιόμορφον.

>> Ο ιδιαίτερος Γραμματεύς του Επιτρόπου

Αθ. Β. Σχμίτζ Αουερβάχ.

Δίπλωμα του Τάγματος του Ναού από το 1705Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required