12 Μαΐ 2021

Πότε απαγορεύονται οι μηχανότρατες – Οι όροι αλιείας για το συμιακό γαριδάκι

Σε νομοθετική ρύθμιση με την οποία διευκρινίζεται το καθεστώς αλιείας με μηχανότρατες σε όλη την επικράτεια, καθώς και το καθεστώς αλιείας για το συμιακό γαριδάκι, προχώρησε ο υπουργός Αγροτικής Ανάπτυξης και Τροφίμων κ. Σπήλιος Λιβανός. Οι ρυθμίσεις ήταν αναγκαίες μετά την επέκταση στο Ιόνιο των χωρικών υδάτων της Ελλάδας στα 12 ναυτικά μίλια σε ό,τι αφορά τις μηχανότρατες, αλλά για να καταστεί δυνατή η παράκτια αλιεία σε ό,τι αφορά το συμιακό γαριδάκι.

Συγκεκριμένα:

Με τη ρύθμιση του άρθρου 1 αντιμετωπίζεται το ζήτημα που αναφύεται σχετικά με τη γενική εποχική απαγόρευση της αλιείας με το εργαλείο μηχανότρατα στο σύνολο της Επικράτειας, μετά την ψήφιση του ν. 4767/2021 (Α’9), με τον οποίο καθορίστηκε το εύρος της αιγιαλίτιδας ζώνης στη θαλάσσια περιοχή του Ιονίου και των Ιονίων Νήσων μέχρι το Ακρωτήριο Ταίναρο της Πελοποννήσου στα δώδεκα (12) ναυτικά μίλια. Στόχος της ρύθμισης είναι η εξασφάλιση πρόσβασης στους αλιευτικούς πόρους με κοινούς όρους και προϋποθέσεις σε όλες τις γεωγραφικές περιοχές της χώρας και η ορθολογική διαχείριση των αλιευτικών πόρων. Με τη ρύθμιση η αλιεία με μηχανότρατες απαγορεύεται απολύτως κατά τους μήνες Ιούνιο, Ιούλιο, Αύγουστο και Σεπτέμβριο, κάθε έτους στα εσωτερικά ύδατα της Ελληνικής Επικράτειας καθώς και σε ζώνη έξι (6) ναυτικών μιλίων από τις γραμμές βάσης των ακτών της Ελληνικής Επικράτειας, συμπεριλαμβανομένων των γραμμών κλεισίματος κόλπων και των ευθειών γραμμών βάσης.

Με τη ρύθμιση του άρθρου 2 αντιμετωπίζεται το ζήτημα της ρύθμισης της αλιείας του είδους συμιακό γαριδάκι (Plesionika narval) κατά παρέκκλιση κάθε γενικής ή ειδικής διάταξης για χρονικό διάστημα τεσσάρων (4) μηνών από την έναρξη ισχύος της παρούσας προκειμένου να υπάρχει επαρκής χρόνος για την ολοκλήρωση των διαδικασιών και τη ρύθμιση της αλιείας του είδους συμιακό γαριδάκι με προεδρικό διάταγμα. Μετά τη λήξη ισχύος των υπουργικών αποφάσεων (υπ’ αρ. 1177/57236/21.03.2019 και 1935/128000/26.05.2020), οι αλιείς δεν έχουν την δυνατότητα να αλιεύσουν, εφόσον παραμένουν σε ισχύ οι γενικές διατάξεις και ως εκ τούτου παρίσταται αναγκαία η ρύθμιση μέχρι την έκδοση του Προεδρικού Διατάγματος που καθορίζει όρους και προϋποθέσεις για την εφαρμογή των διαχειριστικών μέτρων για την αλιεία του είδους με κιούρτους και παραλληλεπίπεδους κλωβούς. Η αλιεία του είδους επιτρέπεται αποκλειστικά σε βάθη άνω των σαράντα (40) μέτρων και εκτός των ειδικά απαγορευμένων περιοχών αλιείας, όπως καθορίζονται από τις εκάστοτε ισχύουσες γενικές και άλλες ειδικές διατάξεις.

Με τη ρύθμιση του άρθρου 2 στόχος είναι η βιώσιμη διαχείριση του είδους "συμιακό γαριδάκι", η ενίσχυση της μικρής παράκτιας αλιείας με ορθολογικό τρόπο και και η εξασφάλιση της ομαλής μετάβασης στο καθεστώς διαχείρισης, όπως θα υιοθετηθεί από το προεδρικό διάταγμα που θα εκδοθεί ειδικά για τη διαχείριση του είδους.

Σημειώνεται ότι εξαιτίας των εξαιρετικών συνθηκών λόγω της πανδημίας του κορωνοϊού COVID-19, δεν κατέστη δυνατή η ολοκλήρωση των απαραίτητων διοικητικών διαδικασιών για την έκδοση Προεδρικού Διατάγματος σχετικά με τη ρύθμιση του είδους "συμιακό γαριδάκι". Ως εκ τούτου, παρίσταται αναγκαία η συγκεκριμένη ρύθμιση.

Οι ρυθμίσεις ενσωματώνονται στο σχέδιο νόμου του Υπουργείου Οικονομικών με τίτλο «Ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/878 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2013/36/ΕΕ, όσον αφορά τις εξαιρούμενες οντότητες, τις χρηματοδοτικές εταιρείες συμμετοχών, τις μικτές χρηματοοικονομικές εταιρείες συμμετοχών, τις αποδοχές, τα μέτρα και τις εξουσίες εποπτείας και τα μέτρα διατήρησης κεφαλαίου (L 150), ενσωμάτωση της Οδηγίας (ΕΕ) 2019/879 του Ευρωπαϊκού Κοινοβουλίου και του Συμβουλίου της 20ής Μαΐου 2019 για την τροποποίηση της Οδηγίας 2014/59/ΕΕ σχετικά με την ικανότητα απορρόφησης των ζημιών και ανακεφαλαιοποίησης των πιστωτικών ιδρυμάτων και επιχειρήσεων επενδύσεων και της Οδηγίας 98/26/ΕΚ (L 150), μέσω της τροποποίησης του άρθρου 2 του ν. 4335/2015, και λοιπές επείγουσες διατάξεις».

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required