18 Οκτ 2021

Οι αντιπεριφερειάρχες Βορείου Αιγαίου, χωρικοί και θεματικοί, με τις αρμοδιότητές τους

Ο περιφερειάρχης Βορείου Αιγαίου Κωνσταντίνος Μουτζούρης ανακοίνωσε την Πέμπτη, 14 Οκτωβρίου, τον ορισμό αντιπεριφερειαρχών στην Περιφέρεια Βορείου Αιγαίου την ανάθεση τομέων ευθύνης και μεταβίβαση αρμοδιοτήτων. Παρακάτω όλα τα ονόματα και οι αρμοδιότητες της σχετικής απόφασης.

Α. Ορίζουμε χωρικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τους κάτωθι Περιφερειακούς Συμβούλους:

1. Κουφέλο Παναγιώτη ως χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Νομού Λέσβου, στον οποίο αναθέτουμε συμπληρωματικά τον πρωτογενή τομέα.

2. Βρουλή Παντελή ως χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Νομού Χίου, στον οποίο αναθέτουμε συμπληρωματικά τους τομείς Διοικητικού, Ανάπτυξης, Τεχνικών Έργων της ΠΕ Χίου και Υγείας.

3. Πανουράκη Βασίλειο ως χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Νομού Σάμου, στον οποίο αναθέτουμε συμπληρωματικά τους τομείς Διοικητικού, Ανάπτυξης και Τεχνικών Έργων της ΠΕ Σάμου.

Β. Ορίζουμε θεματικούς Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου τους κάτωθι Περιφερειακούς Συμβούλους:

1. Αντωνέλη Αναστασία, στην οποία αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων στους τομείς Οικονομικού και Πολιτισμού.

2. Καμπούρη Στυλιανό στον οποίο αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων στους τομείς Παιδείας και Δια Βίου Μάθησης.

3. Κουρσουμπά Δημήτριο στον οποίο αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων στους τομείς Μεταναστευτικής Κρίσης, Αθλητισμού και Συγκοινωνιών ΠΕ Λέσβου.

4. Μπουγδάνο Παντελή στον οποίο αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων στους τομείς Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, διαχείρισης προγραμμάτων (πλην ΕΣΠΑ) και ιαματικών πηγών.

5. Νύκτα Νικόλαο στον οποίο αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων στους τομείς Τουρισμού και Κοινωνικής Μέριμνας.

6. Χριστόφα Παναγιώτη στον οποία αναθέτουμε την άσκηση αρμοδιοτήτων στους τομείς Προγραμματισμού, Βιομηχανίας, Ενέργειας και ΕΣΠΑ.

Η θητεία των ανωτέρω οριζόμενων Αντιπεριφερειαρχών άρχεται από 01/11/2021 και διαρκεί ένα (1) έτος.

Γ. Μεταβιβάζουμε στους οριζόμενους Αντιπεριφερειάρχες της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου την άσκηση των παρακάτω αρμοδιοτήτων:

1. Στο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Κουφέλο Παναγιώτη αναθέτουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων των κατωτέρω Διευθύνσεων και Τμημάτων:

• Διεύθυνση Αγροτικής Οικονομίας, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 14 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010) και για θέματα Εθνικών και Ευρωπαϊκών Προγραμμάτων σχετικά με τις αρμοδιότητες που προβλέπονται στο άρθρο 14 παρ.3 του Π.Δ. 137/10, εκτός των θεμάτων ανάδειξης και προώθησης προϊόντων Β.Αιγαίου.

• Διεύθυνση Κτηνιατρικής, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 15 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Διευθύνσεων Αγροτικής Οικονομίας και Κτηνιατρικής των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Χίου, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 16 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010), εκτός των θεμάτων ανάδειξης και προώθησης προϊόντων Β.Αιγαίου.

2. Στο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Βρουλή Παντελή και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των κατωτέρω Διευθύνσεων και Τμημάτων:

• Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Χίου όπως προβλέπονται στο Άρθρο 6 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010).

• Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Χίου, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 12 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Χίου, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 21 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010), εκτός των θεμάτων Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας.

• Διεύθυνση Δημόσιας Υγείας, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 25 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010), εκτός του Γραφείου Περιβαλλοντικής Υγιεινής & Υγειονομικού Ελέγχου ΠΕ Λήμνου.

• Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕ Χίου και Σάμου όπως προβλέπονται στο Άρθρο 27 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010), εκτός των θεμάτων Κοινωνικής Μέριμνας.

3. Στο χωρικό Αντιπεριφερειάρχη Πανουράκη Βασίλειο αναθέτουμε τους και την άσκηση των αρμοδιοτήτων των κατωτέρω Διευθύνσεων και Τμημάτων:

• Δ/νση Τεχνικών Έργων της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου όπως προβλέπονται στο Άρθρο 6 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010).

• Διεύθυνση Διοικητικού-Οικονομικού Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 12 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Διεύθυνση Ανάπτυξης της Περιφερειακής Ενότητας Σάμου, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 21 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010), εκτός των θεμάτων Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας.

4. Στο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Αθηνάδη Λεωνίδα αναθέτουμε συμπληρωματικά την άσκηση αρμοδιοτήτων στον τομέα Συγκοινωνιών ΠΕ Χίου και Σάμου και του μεταβιβάζουμε την άσκηση των αρμοδιοτήτων των κατωτέρω Διευθύνσεων:

• Διευθύνσεις Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Χίου και Σάμου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 23 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010).

5. Στη θεματική Αντιπεριφερειάρχη Αντωνέλη Αναστασία την άσκηση των αρμοδιοτήτων των κατωτέρω Διευθύνσεων και Τμημάτων:

• Διεύθυνση Οικονομικού-Δημοσιονομικού Ελέγχου, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 11 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Τμήμα Αθλητισμού και Πολιτισμού της Διεύθυνσης Κοινωνικής Μέριμνας, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 26 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010) για τα θέματα Πολιτισμού, σχεδιασμό και υλοποίηση έργων πολιτισμού, όπως υποδομές, δράσεις, Ευρωπαϊκά Προγράμματα κλπ.

6. Στο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Καμπούρη Στυλιανό την άσκηση των αρμοδιοτήτων των κατωτέρω Τμημάτων:

• Τμήμα Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας της Διεύθυνσης Δια Βίου Μάθησης, Απασχόλησης και Εμπορίου, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 19 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010) και την υπογραφή των βεβαιώσεων εκτέλεσης της μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4821/2021 (ΦΕΚ 134Α΄).

• Τμήματα Διά Βίου Μάθησης, Παιδείας και Απασχόλησης των Διευθύνσεων Ανάπτυξης των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Χίου, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 21 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010), για τα θέματα Δια Βίου Μάθησης και Παιδείας και την υπογραφή των βεβαιώσεων εκτέλεσης της μεταφοράς μαθητών σύμφωνα με τις διατάξεις του άρθρου 60 του ν.4821/2021 (ΦΕΚ 134Α΄).

7. Στον Αντιπεριφερειάρχη Κουρσουμπά Δημήτριο την άσκηση των αρμοδιοτήτων των κατωτέρω Διευθύνσεων και Τμημάτων:

• Διεύθυνση Μεταφορών και Επικοινωνιών της Περιφερειακής Ενότητας Λέσβου, όπως προβλέπονται στο άρθρο 23 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010).

• Τα θέματα αθλητισμού του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 26 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010).

• Τα θέματα αθλητισμού των Τμημάτων Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Διευθύνσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των Περιφερειακών Ενοτήτων Σάμου και Χίου, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 27 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010).

• Την άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα Μεταναστευτικής Κρίσης.

8. Στο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Μπουγδάνο Παντελή την άσκηση των αρμοδιοτήτων των κατωτέρω Διευθύνσεων και Τμημάτων:

• Διεύθυνση Διαφάνειας & Ηλεκτρονικής Διακυβέρνησης, όπως προβλέπονται στο άρθρο 8 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010).

• Την άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα διαχείρισης προγραμμάτων (πλην ΕΣΠΑ).

• Την άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα ιαματικών πηγών.

9. Στο θεματικό Αντιπεριφερειάρχη Νύκτα Νικόλαο την άσκηση των αρμοδιοτήτων των κατωτέρω Διευθύνσεων και Τμημάτων:

• Διεύθυνση Τουρισμού, όπως προβλέπονται στο άρθρο 20 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010).

• Διεύθυνση Κοινωνικής Μέριμνας, όπως προβλέπονται στο Άρθρο 26 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010) όπως ισχύει, εκτός του Τμήματος Αθλητισμού και Πολιτισμού και του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών και του Γραφείου Κοινωνικών Υπηρεσιών με έδρα τη Μύρινα.

• Τμήματα Κοινωνικής Αλληλεγγύης των Δ/νσεων Δημόσιας Υγείας και Κοινωνικής Μέριμνας των ΠΕ Χίου και Σάμου όπως προβλέπονται στο Άρθρο 27 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010), εκτός από τα θέματα Αθλητισμού και Πολιτισμού.

10. Στον Αντιπεριφερειάρχη Χριστόφα Παναγιώτη την άσκηση των αρμοδιοτήτων των κατωτέρω Διευθύνσεων και Τμημάτων:

• Διεύθυνση Αναπτυξιακού Προγραμματισμού, όπως προβλέπονται στο άρθρο 4 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010), όπως τροποποιήθηκε και ισχύει.

• Διεύθυνση Βιομηχανίας, Ενέργειας και Φυσικών Πόρων, όπως προβλέπονται στο άρθρο 18 του Π.Δ. 137/10 «Οργανισμός της Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου» (ΦΕΚ 230/Α΄/27.12.2010), για τα θέματα Βιομηχανίας και Ενέργειας.

• Την άσκηση αρμοδιοτήτων σε θέματα ΕΣΠΑ.

Η παρούσα ισχύει έως τη λήξη της θητείας των οριζόμενων Αντιπεριφερειαρχών.

Η παρούσα ισχύει έως τη λήξη της θητείας των οριζόμενων Αντιπεριφερειαρχών.

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required