5 Ιαν 2021

Πρόσληψη προσωπικού στο Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία "Η Μέλισσα"

Το Κέντρο Δημιουργικής Απασχόλησης Παιδιών με Αναπηρία “Η Μέλισσα”, στο πλαίσιο του επιχειρησιακού προγράμματος «Βόρειο Αιγαίο» που συγχρηματοδοτείται από το Ευρωπαϊκό Κοινωνικό Ταμείο (ΕΚΤ), για την πράξη με τίτλο «ΚΕΝΤΡΑ ΔΙΗΜΕΡΕΥΣΗΣ – ΗΜΕΡΗΣΙΑΣ ΦΡΟΝΤΙΔΑΣ ΑΤΟΜΩΝ ΜΕ ΑΝΑΠΗΡΙΑ (νέες δομές)», καλεί τους ενδιαφερομένους για τις παρακάτω αναγραφόμενες θέσεις εργασίας να υποβάλουν σχετική Αίτηση:


1. Κοινωνικού Λειτουργού

2. Γυμναστή

3. Εκπαιδευτικού (Φιλολόγου)

4. Κοινωνικού Φροντιστή Α’, (πλήρους απασχόληση)

5. Κοινωνικού Φροντιστή Β’, (μερικής απασχόληση)

6. Οδηγού / Συντηρητή

7. Βοηθητικού Προσωπικού

Για τα απαραίτητα συνοδευτικά δικαιολογητικά, τις ελάχιστες προϋποθέσεις, καθώς και για τα κριτήρια επιλογής, οι ενδιαφερόμενοι μπορούν να ζητήσουν πληροφορίες ή και να υποβάλλουν αίτηση προσερχόμενοι στο κτήριο του ΚΔΑΠμεΑ “Η Μέλισσα” (Καπετάν Σταμάτη 4, Σάμος, Τηλ. 6987313362 / 6981661440, email: samosmelissa@gmail.com) από 28/12/2020 έως και 15/01/2021, καθημερινά (εκτός αργιών) και μετά από προκαθορισμένο ραντεβού λόγω των μέτρων προστασίας από τον Covid-19.

Για το ΔΣ,

Ο ΠΡΟΕΔΡΟΣ

ΙΩΑΝΝΗΣ Ν. ΣΚΟΥΤΑΣ


 

ΠΕΡΙΓΡΑΦΗ ΘΕΣΕΩΝ

Κοινωνικός Λειτουργός: 

Αντικείμενο της θέσης αποτελεί η παροχή υπηρεσιών συμβουλευτικού χαρακτήρα αλλά και θεραπευτικής προσέγγισης όπου απαιτείται, στους ωφελούμενους και τις οικογένειες τους. Ειδικότερα οι αρμοδιότητες του Κοινωνικού Λειτουργού στο Κέντρο είναι, κατ’ ελάχιστον, η κοινωνική εργασία με τους ωφελούμενους και τις οικογένειες τους, η δημιουργία ομάδων με σκοπό την συμβουλευτική, η συμμετοχή σε ημερίδες με ενημερωτικό χαρακτήρα προς τη κοινωνία και η συμμετοχή του στην Επιστημονική Επιτροπή του Κέντρου η οποία θα συνεδριάζει και θα τηρεί φάκελο προς όφελος των εξυπηρετούμενων. Πρόκειται για 12μηνη σύμβαση εργασίας, πλήρους απασχόλησης με προοπτική ανανέωσης για επιπλέον 2 χρόνια. 

Ελάχιστες προϋποθέσεις:

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα.

Πτυχίο Κοινωνιολογίας (ή αντίστοιχος τίτλος) αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Κοινωνικού Λειτουργού:

Κριτήριο 

Βαθμολόγηση 

Τρόπος 

Παρατήρηση 

Πτυχίο

40 βαθμοί

Αποδεικτικός τίτλος

 

Μεταπτυχιακό ή εξειδίκευση

10 βαθμοί

Αποδεικτικός τίτλος

Σχετικό με το αντικείμενο της θέσης.

Εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική εργασία 

10 βαθμοί

Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση εθελοντικής εργασίας κλπ.

Σε μονάδες ειδικής αγωγής ή σε ΑΜΕΑ

Συνέντευξη 

40 βαθμοί

Διενέργεια αξιολόγησης μέσα από προσωπική συνέντευξη

 

 


 

Γυμναστής: 

Οι αρμοδιότητες του γυμναστή κατ’ ελάχιστον αφορούν την ανάπτυξη προγραμμάτων άθλησης, σωματικής αγωγής και παιχνιδιού. Επίσης, θα συμμετέχει στην Επιστημονική Επιτροπή του Κέντρου με σκοπό την τήρηση ατομικών φακέλων που αφορούν του ωφελούμενους. Πρόκειται για 12μηνη σύμβαση εργασίας, μερικής απασχόλησης με προοπτική ανανέωσης για επιπλέον 2 χρόνια. 

Ελάχιστες προϋποθέσεις:

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα.

Πτυχίο Γυμναστή – Τμήματος Επιστήμης Φυσικής Αγωγής και Αθλητισμού (ή αντίστοιχος τίτλος) αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Γυμναστή:

Κριτήριο 

Βαθμολόγηση 

Τρόπος 

Παρατήρηση 

Πτυχίο

40 βαθμοί

Αποδεικτικός τίτλος

 

Μεταπτυχιακό ή εξειδίκευση

10 βαθμοί

Αποδεικτικός τίτλος

Σχετικό με την ειδική αγωγή

Εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική εργασία 

10 βαθμοί

Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση εθελοντικής εργασίας κλπ.

Σε μονάδες ειδικής αγωγής ή σε ΑΜΕΑ

Συνέντευξη 

40 βαθμοί

Διενέργεια αξιολόγησης μέσα από προσωπική συνέντευξη

 

 


 

Εκπαιδευτικός: 

Η θέση του εκπαιδευτικού αφορά κατ’ ελάχιστον την δημιουργία τμημάτων δημιουργικής απασχόλησης και την ομαδική ή και ατομική εκπαιδευτική προσέγγιση. Θα συμμετέχει επίσης και στην Επιστημονική Επιτροπή τηρώντας ατομικό φάκελο για τον κάθε ωφελούμενο. Πρόκειται για 12μηνη σύμβαση εργασίας, πλήρους απασχόλησης με προοπτική ανανέωσης για επιπλέον 2 χρόνια.

Ελάχιστες προϋποθέσεις:

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα.

Πτυχίο Τμήματος Φιλολογίας (ή αντίστοιχος τίτλος) αναγνωρισμένου πανεπιστημιακού ιδρύματος.

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Εκπαιδευτικού:

Κριτήριο 

Βαθμολόγηση 

Τρόπος 

Παρατήρηση 

Πτυχίο

30 βαθμοί

Αποδεικτικός τίτλος

 

Μεταπτυχιακό ή εξειδίκευση

15 βαθμοί

Αποδεικτικός τίτλος

Σχετικό με την ειδική αγωγή

Εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική εργασία 

15 βαθμοί

Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση εθελοντικής εργασίας κλπ.

Σε μονάδες ειδικής αγωγής ή σε ΑΜΕΑ

Συνέντευξη 

40 βαθμοί

Διενέργεια αξιολόγησης μέσα από προσωπική συνέντευξη

 

 


 

Κοινωνικός Φροντιστής Α’, (πλήρους απασχόληση): 

Οι αρμοδιότητες του Κοινωνικού Φροντιστή Α’, κατ’ ελάχιστον αφορούν την εξασφάλιση της ομαλής προσαρμογής των ωφελούμενων, την ενημέρωση τους για το ημερήσιο πρόγραμμά, την ενημέρωση των γονέων για τις παροχές του Κέντρου, την τήρηση ημερήσιου παρουσιολόγιου, την διατήρηση ηλεκτρονικού αρχείου του Κέντρου και την συμμετοχή και βοήθεια στις εκδηλώσεις του. Επίσης θα απασχολεί τμήματα ηλεκτρονικών υπολογιστών. Πρόκειται για 12μηνη σύμβαση εργασίας, πλήρους απασχόλησης  με προοπτική ανανέωσης για επιπλέον 2 χρόνια.

Ελάχιστες προϋποθέσεις:

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα.

Πτυχίο επιπέδου ΙΕΚ, στο τομέα Οικονομίας & Διοίκησης (ή αντίστοιχος τίτλος) αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Γνώση χειρισμού Η/Υ (ECDL 7 ενότητες).

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Κοινωνικού Φροντιστή Α’:

Κριτήριο 

Βαθμολόγηση 

Τρόπος 

Παρατήρηση 

Πτυχίο

40 βαθμοί

Αποδεικτικός τίτλος

 

ECDL

10 βαθμοί

Αποδεικτικός τίτλος

 

Εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική εργασία 

10 βαθμοί

Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση εθελοντικής εργασίας κλπ.

Διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους συνολικά.

Συνέντευξη 

40 βαθμοί

Διενέργεια αξιολόγησης μέσα από προσωπική συνέντευξη

 

 


 

 

Κοινωνικός Φροντιστής Β’, (μερικής απασχόληση): 

Το έργο του Κοινωνικού Φροντιστή Β’, αφορά κατ’ ελάχιστον την υποστήριξη των ωφελούμενων στην προσωπική τους υγιεινή και στην καθημερινή λήψη των φαρμάκων τους εάν αυτό απαιτείται και μετά από ιατρική γνωμάτευση. Επιπλέον, θα απασχολεί τμήματα δημιουργικής με σκοπό την εκπαίδευση τους σε θέματα καθημερινής διαβίωσης. Τέλος, θα φροντίζει για τη παρασκευή πρόχειρων γευμάτων που θα μοιράζονται στο Κέντρο. Πρόκειται για 12μηνη σύμβαση εργασίας, μερικής απασχόλησης με προοπτική ανανέωσης για επιπλέον 2 χρόνια.

Ελάχιστες προϋποθέσεις:

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα.

Πτυχίο επιπέδου ΙΕΚ, στο τομέα Προσχολικής Αγωγής Ημερήσια Φροντίδας Παιδιών με Ειδικές Ανάγκες, (ή αντίστοιχος τίτλος) αναγνωρισμένου εκπαιδευτικού ιδρύματος.

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Κοινωνικού Φροντιστή Β’:

Κριτήριο 

Βαθμολόγηση 

Τρόπος 

Παρατήρηση 

Πτυχίο

40 βαθμοί

Αποδεικτικός τίτλος

 

Εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική εργασία 

20 βαθμοί

Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση εθελοντικής εργασίας κλπ.

Σε μονάδες ειδικής αγωγής, σε ΑΜΕΑ, σε μονάδες γενικής αγωγής.

Συνέντευξη 

40 βαθμοί

Διενέργεια αξιολόγησης μέσα από προσωπική συνέντευξη

 

 


 

Οδηγός/Συντηρητής:

Το έργο του οδηγού / συντηρητή, αφορά στην εκτέλεση μετακινήσεων / μεταφορών. Πιο συγκεκριμένα, τη μεταφορά των ωφελούμενων από και προς το Κέντρο, τη μεταφορά ωφελούμενων σε περιπτώσεις εκπαιδευτικών εκδρομών, επισκέψεων ή άλλων δραστηριοτήτων (με μεταφορικό μέσο της Δομής). Επίσης αφορά γενικές τεχνικές εργασίες που είναι αναγκαίες για τη συντήρηση των δομών του Κέντρου (μονίμων εγκαταστάσεων και εξοπλισμού) καθώς και του περιβάλλοντος χώρου.

Ελάχιστες προϋποθέσεις:

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα.

Απολυτήριο Τίτλος Λυκείου

Επαγγελματικό Δίπλωμα Οδήγησης Δ΄ Κατηγορίας (D)

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Οδηγού/Συντηρητή:

Κριτήριο 

Βαθμολόγηση 

Τρόπος 

Παρατήρηση 

Απολυτήριο Λυκείου

30 βαθμοί

Αποδεικτικός τίτλος

 

Επαγγελματικό Δίπλωμα Οδήγησης Δ΄ Κατηγορίας (D)

20 βαθμοί

Αποδεικτικός τίτλος

 

Εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική εργασία 

10 βαθμοί

Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση εθελοντικής εργασίας κλπ.

Διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους συνολικά.

Συνέντευξη 

40 βαθμοί

Διενέργεια αξιολόγησης μέσα από προσωπική συνέντευξη

 

 


 

Βοηθητικό προσωπικό: 

Το έργο του βοηθητικού προσωπικού αφορά κατ’ ελάχιστον στην εκτέλεση εργασιών καθαριότητας, απολύμανσης χώρου μετά από καθοδήγηση ειδικού καθώς και εν γένει, βοηθητικών εργασιών στο χώρο του Κέντρου. 

Ελάχιστες προϋποθέσεις:

Αίτηση υποψηφιότητας η οποία κατατίθεται στην έδρα του φορέα.

Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

Κατάθεση πλήρους βιογραφικού σημειώματος

 

Διαδικασία επιλογής και μοριοδότηση θέσης Βοηθητικού Προσωπικού:

Κριτήριο 

Βαθμολόγηση 

Τρόπος 

Παρατήρηση 

Απολυτήριος Τίτλος Υποχρεωτικής Εκπαίδευσης

40 βαθμοί

Αποδεικτικός τίτλος

 

Εργασιακή εμπειρία ή εθελοντική εργασία 

20 βαθμοί

Αντίγραφο σύμβασης εργασίας ή βεβαίωση ασφαλιστικού φορέα ή βεβαίωση εθελοντικής εργασίας κλπ.

Διάρκειας τουλάχιστον ενός έτους συνολικά.

Συνέντευξη 

40 βαθμοί

Διενέργεια αξιολόγησης μέσα από προσωπική συνέντευξη

 

 

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required