31 Ιουλ 2022

1η Αυγούστου - Συνεδριάζει η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου - Τα θέματα της Π.Ε. Σάμου

Τη Δευτέρα, 1η Αυγούστου, στις 9.00 π.μ. συνεδριάζει δια ζώσης και με τηλεδιάσκεψη, η Οικονομική Επιτροπή Περιφέρειας Βορείου Αιγαίου προκειμένου να συζητηθούν και να ληφθούν αποφάσεις επί των θεμάτων της ημερήσιας διάταξης:


ΠΕΡΙΦΕΡΕΙΑΚΗ ΕΝΟΤΗΤΑ ΣΑΜΟΥ

Θέμα 10ο: Έγκριση πρόσληψης έξι ατόμων για διοικητική υποστήριξη των υπηρεσιών της ΠΕ Σάμου και τον καθαρισμό του Διοικητηρίου της ΠΕ Σάμου μέσω του προγράμματος του ΟΑΕΔ για την απασχόληση μακροχρόνια ανέργων ηλικίας 55-67 ετών σε επιχειρήσεις, φορείς και οργανισμούς του Δημοσίου τομέα και έγκριση της δαπάνης μισθοδοσίας τους για υποβολή αίτησης συμμετοχής στο πρόγραμμα (δαπάνη 81.150,00 €)
Εισηγητής: Δ/νση Διοικητικού- Οικονομικού ΠΕ Σάμου κ. Απόστολος Βαλαμώντης (22733 50484)

Θέμα 11ο: Έγκριση αποτελέσματος επιτροπής διαγωνισμού (ΠΡΟΣΩΡΙΝΟΣ ΑΝΑΔΟΧΟΣ) για τον Διαγωνισμό αριθμ. 2/2022 - ΗΛΕΚΤΡΟΝΙΚΟΣ ΔΙΑΓΩΝΙΣΜΟΣ ΓΙΑ ΤΗΝ ΠΡΟΜΗΘΕΙΑ ΥΓΡΩΝ ΚΑΥΣΙΜΩΝ ΓΙΑ ΤΙΣ ΑΝΑΓΚΕΣ ΤΩΝ ΟΧΗΜΑΤΩΝ & ΜΗΧΑΝΗΜΑΤΩΝ ΕΡΓΟΥ ΤΗΣ Π.Ε. ΣΑΜΟΥ ΓΙΑ ΤΑ ΕΤΗ 2022,2023» (Προϋπολογισμός: € 100.089,60 συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17%).
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης (22733 50422)

Θέμα 12ο: Έγκριση δαπάνης και διάθεσης πίστωσης για την ανάθεση με σύμβαση έργου της καθαριότητας του κτιρίου που στεγάζονται οι υπηρεσίες της Περιφερειακής Ενότητας Ικαρίας το διάστημα από 01-10-2022 έως 30/09/2024 με τη διαδικασία της απευθείας ανάθεσης καθώς και της 2/2022 Πρόσκλησης Εκδήλωσης Ενδιαφέροντος καθώς και των αναπόσπαστων παραρτημάτων της
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης (22733 50422)

Θέμα 13ο: Έγκριση Αποτελέσματος αξιολόγησης δικαιολογητικών (Πρακτικά 8/2022, 9/2022, 17/2022 & 18/2022) της Επιτροπής Διαγωνισμού για τον υπ’ αριθμ. 7/2021 (Α/Α ΕΣΗΔΗΣ: 145873) Ανοικτό Διεθνή Ηλεκτρονικό Διαγωνισμό μεταφοράς μαθητών Α’θμιας και Β ́θμιας Εκπαίδευσης χωρικής αρμοδιότητας ΠΕ Σάμου για σχολικά έτη 2021-2022,
Διανομή μέσω 'ΙΡΙΔΑ' με UID: 62e3a3f270128e28a83e0237 στις 29/07/22 12:58 2022-2023, και 2023-2024 συνολικού Προϋπολογισμού 1.983.882,78 € συμπεριλαμβανομένου ΦΠΑ 17% και δικαίωμα προαίρεσης 10% και ανάδειξη των προσωρινών αναδόχων».
Εισηγητής: Τμήμα Προμηθειών και Περιουσίας ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Σεϊτανίδης (22733 50422)

Θέμα 14ο: Έγκριση δαπάνης ,διάθεση πίστωσης, έγκριση των όρων της Πρόσκλησης και εξουσιοδότηση του Τμήματος Πολιτικής Προστασίας της Π.Ε. Σάμου για την διενέργεια της Διαγωνιστικής διαδικασίας που αφορά την προμήθεια με την διαδικασία της απευθείας ανάθεσης υλικών και εξοπλισμού για την κάλυψη εκτάκτων αναγκών ως αποτέλεσμα συμβάντων Πολιτικής Προστασίας συνολικού προϋπολογισμού 13.000,00€ (μαζί με το ΦΠΑ) με κριτήριο κατακύρωσης την πλέον συμφέρουσα από οικονομική άποψη προσφοράς αποκλειστικά βάσει τιμής».
Εισηγητής: Αυτοτελής Δ/νση Πολιτικής Προστασίας κ. Αλέξανδρος Τατούρης (227133 53415)

Θέμα 15ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ για την κατακύρωση – σύναψη σύμβασης του έργου «ΣΥΜΠΛΗΡΩΜΑΤΙΚΑ ΕΡΓΑ ΓΙΑ ΤΗΝ ΕΝΑΡΞΗ ΛΕΙΤΟΥΡΓΙΑΣ TΩΝ ΝΕΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΛΙΜΕΝΑ ΕΥΔΗΛΟΥ ΙΚΑΡΙΑΣ» Προϋπολογισμού € 860.000,00 (με ΦΠΑ)
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 16ο: Έγκριση προσωρινού μειοδότη ανοικτού διαγωνισμού του έργου «ΑΛΙΕΥΤΙΚΟ ΚΑΤΑΦΥΓΙΟ ΗΡΑΙΟΥ ν. ΣΑΜΟΥ» προϋπολογισμού 1.650.000.000€ με ΦΠΑ. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 17ο: Έγκριση διενέργειας διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα στo άρθρο 27 του Ν.4412/2016 του έργου «ΣΥΝΤΗΡΗΣΗ ΕΠΑΡΧΙΑΚΗΣ ΟΔΟΥ ΣΑΜΟΥ – ΜΥΤΙΛΗΝΙΩΝ (ΠΕΡΙΟΧΗ ΖΕΡΒΟΥ)» προϋπολογισμού 450.000,00 € με Φ.Π.Α. Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 18ο: Έγκριση εγγράφων σύμβασης και της διενέργειας ηλεκτρονικού διαγωνισμού σύμφωνα με τα προβλεπόμενα του Ν.4412/2016 για την επιλογή αναδόχου για την εκπόνηση της μελέτης: «ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ –ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ ΥΠΟΕΡΓΟ 2 : ΜΕΛΕΤΗ ΕΠΙΣΚΕΥΗΣ ΚΑΙ ΣΥΝΤΗΡΗΣΗΣ ΚΤΙΡΙΑΚΩΝ ΥΠΟΔΟΜΩΝ ΓΕΝΙΚΟΥ ΝΟΣΟΚΟΜΕΙΟΥ –ΚΕΝΤΡΟΥ ΥΓΕΙΑΣ ΙΚΑΡΙΑΣ» Εκτιμώμενης αξίας 321.898.71 Ευρώ πλέον Φ.Π.Α.
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474)

Θέμα 19ο: Έγκριση πρακτικού ΙΙ του Ηλεκτρονικού Διαγωνισμού του έργου «Συντήρηση Οδικού Δικτύου Βόρειας Σάμου (Γ ́ φάση)» προϋπολογισμού 810.000,00€ με ΦΠΑ
Εισηγητής: Δ/νση Τεχνικών Έργων ΠΕ Σάμου κ. Γεώργιος Βασιλείου (22733 50474).

Δεν υπάρχουν σχόλια:

ΓΡΑΨΟΥ ΚΑΙ ΕΣΥ ΣΤΑ ALERTS ΤΟΥ ΣΑΜΙΑΚΟΥ ΒΗΜΑΤΟΣ

Δώστε μας ένα Email σας για να μαθαίνετε πρώτοι τι συμβαίνει

* indicates required